Ogólne warunki współpracy

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Inventivo, zwaną dalej Sprzedającym, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

§ 1. Ustalenia ogólne
Sprzedający – Inventivo z siedzibą przy ul. Cyrkonii 8, 05-077 Warszawa;
tel. +48 502 087 200, adres e-mail: biuro(at)inventivo.pl.
Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera umowę handlową ze Sprzedającym lub składa stosowne „Zamówienie” w zakresie „oferty handlowej” Sprzedającego.
Towar – różnego rodzaju przedmioty objęte ofertą oraz usługi we wskazanym zakresie, w szczególności znakowania upominków reklamowych, projektowania i produkcji artykułów reklamowych, stanowiących przedmiot działalności Sprzedającego.
Oferta handlowa – sporządzana na życzenie Klienta oferta pisemna wraz z cenami i opisem, zdjęciami oferowanych towarów oraz oferta promocyjna na wybrane towary umieszczona na stronie internetowej www.inventivo.pl i/lub wysłana jako newsletter w formie elektronicznej, stanowi podstawę do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy.
Zamówienie – w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem zamówienie złożone przez Klienta na towary lub usługi z oferty Sprzedającego. W zamówieniu należy podać: dane identyfikacyjne Klienta, dokładne określenie przedmiotu Zamówienia oraz dokładnie informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności w zakresie wyboru i znakowania towarów.
Przyjęcie zamówienia – przesłanie formularza zamówienia przez Sprzedającego na adres e-mail Klienta z wyszczególnioną ilością zamówionych towarów, metodą znakowania, cenami, warunkami dostawy i płatności. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia formularza zamówienia pod kątem swoich danych i odesłanie jego skanu z podpisem osoby upoważnionej do złożenia zamówienia na wskazany przez Sprzedającego e-mail.
Ogólne zasady – stanowią regulamin obowiązujący przy składaniu zamówień u Sprzedającego oraz określają wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy. „Ogólne zasady współpracy” stanowią integralną część umowy.
Umowa – ustalenie istotnych warunków współpracy i sprzedaży pomiędzy Stronami umowy, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
Dzień roboczy – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

§ 2. Oferta
Cennik usług zamieszczony na stronie Sprzedającego jest tylko propozycją i może ulec zmianie. Ostateczna wycena ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.
Wstępną wycenę wraz z wizualizacjami znakowanych przedmiotów, Klient otrzymuje w ciągu 2–3 dni roboczych. Przy większych zamówieniach termin wyceny ustalany jest indywidualnie z Klientem.
Wszystkie podane przez Sprzedającego ceny, w tym ceny towarów, opracowania i znakowania, są cenami netto.
Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów wynika odrębna waluta.

§ 3. Zamówienia
Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej drogą mailową lub faksem, na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Klienta oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie Warunków lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Klienta do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta.
Składając zamówienie u Sprzedającego po raz pierwszy, Klient zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.
Jeżeli Klient zalega z płatnościami Sprzedający rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności. Zakupiony przez Klienta towar pozostaje własnością Sprzedającego, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.
W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta wszystkich postanowień zawartych w niniejszych ogólnych zasadach.
Podpisane i odesłane zamówienie, po potwierdzeniu przyjęcia przez Sprzedającego i uruchomieniu produkcji nie może być anulowane.
W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji Sprzedający może dochodzić wszelkich kosztów związanych z jego realizacją.
W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących ogólne zasady umów, wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy Klientem a Sprzedającym, o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia Sprzedającego.
Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany przez Sprzedającego w trakcie przyjęcia zamówienia do realizacji.
Warunki oraz termin realizacji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych i winny być każdorazowo potwierdzone przez Sprzedającego, aby były obowiązujące.

§ 4. Płatności
Jeżeli strony nie ustalą inaczej, w przypadku trzech pierwszych zamówień, z których każde przekracza wrtość 2000 zł brutto, przed rozpoczęciem realizacji każdego z nich wymagana jest zaliczka w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto, uregulowana przelewem. Pozostała do zapłaty kwota musi być uregulowana przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru.
Przy trzech pierwszych zamówieniach z których każde nie przekracza wrtości 2000 zł brutto płatności muszą być uregulowane przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru.
Po realizacji trzech pierwszych zamówień Klient może ubiegać się o standardowy 14-dniowy termin płatności.
W przypadku wycofania się Klienta z realizacji zamówienia, zobowiązany jest on pokryć wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego przy realizacji tego zamówienia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Klient nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

§ 5. Transport
Towar jest wysłany za pośrednictwem poczty lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy wliczone są w cenę usługi.
Klient w przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, zostanie natychmiast o tym poinformowany.
Przyjmując towar od firmy przewozowej Klient, jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i stanu zamawianego towaru. W przypadku, gdy opakowanie jest naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, Klient zobowiązany jest do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

§ 6. Reklamacje
Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany, jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez Klienta.
Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni roboczych od jej pisemnego zgłoszenia.
Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się
na Klienta. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Klienta. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Klient nabywa u Sprzedającego oryginalny, nienaruszony towar.
Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Sprzedający nie uznaje odstępstw od tej reguły.
Po upływie terminów określonych w pkt. 1. niniejszego paragrafu, wygasają uprawnienia klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 7. Prawa autorskie
Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Sprzedającego produktów w materiałach reklamowych i na stronie www Sprzedającego. Sprzedający ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Klienta.
Klient oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej (np. do wzoru użytkowego, znaku towarowego) lub uzyskał zgodę od prawnych właścicieli, na grafiki i treści, które mają być wykorzystane w realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane na towarach.

§ 9. Pozostałe warunki
Złożone zamówienie podlega akceptacji przez Sprzedającego i może zostać odrzucone, jeśli jest niezgodne z wewnętrznymi
regulacjami Sprzedającego.
Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Ogólne zasady, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Uzupełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z realizacją oraz rozliczeniem zamówienia.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego materiałów reklamowych, ofert i katalogów w formie elektronicznej, faksem lub drogą pocztową.
Dane osobowe Klienta składającego zamówienie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych.
Składając zamówienie u Sprzedającego, Klient przyjmuje powyższe ustalenia.
Niniejsze „Ogólne zasady współpracy” obowiązują od dnia 01 stycznia 2018 r.